Ο Ισολογισμός της ΤΕΔΚ


ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                  

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

             Το 2010 ήταν μία σημαντική χρονιά για την πορεία των οικονομικών της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης.

            Στην έκθεση που ακολουθεί γίνεται ανάλυση του συνόλου των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που αφορούν την οικονομική διαχείριση στο 2010. Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για πρώτη φορά, συμπλήρωσε σε σημαντικό βαθμό το υπάρχον απλογραφικό σύστημα και έδωσε την δυνατότητα τόσο στην Διοίκηση, όσο και στην υπηρεσία να παρακολουθήσουν πολλά νέα οικονομικά στοιχεία που δεν παρείχε το υπάρχον λογιστικό σύστημα, (απλογραφικό), με μεγαλύτερη ακρίβεια και να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων και των στόχων του Οργανισμού.

            Με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, δόθηκε η δυνατότητα καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης και της οικονομικής θέσης της ΤΕΔΚ.

            Τα έσοδα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων νομού Θεσσαλονίκης κινούνται σε σταθερά επίπεδα σε κάθε χρήση και αφορούν την τακτική κατανομή, ενώ οι δαπάνες αφορούν κυρίως μισθοδοσίες προσωπικού, έξοδα παράστασης αιρετών και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

             Τα συνολικά οργανικά έσοδα της ΤΕΔΚ της χρήσεως 2010 ανήλθαν στο ποσό των 755.623,91 (λογαριασμός 74) και με την προσθήκη των εσόδων κεφαλαίων από τόκους καταθέσεων και τίτλων πάγιας επένδυσης  ποσού 17.996,23 (λογαριασμός 76) ανήλθαν στο ποσό των 761.020,14 .

            Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έσοδα από αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 1.846,15 (λογαριασμός 82.07), καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5,59 (λογαριασμός 81.01), τα συνολικά έσοδα της ΤΕΔΚ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 762.871,88 . Σημειώνεται ότι υπήρξε σημαντική μείωση των εσόδων (27%) λόγω μείωσης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που προϋπολογίστηκε για το 2010, στο ύψος του 2009 σύμφωνα με τη νομοθεσία, δηλ. σε 1.030.899,33€.

 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

             Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:

 

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

755.623,91

76

Έσοδα κεφαλαίων

5.396,23

 

Σύνολο Οργανικών εσόδων (Α)

761.020,14

81.01

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

5,59

82.07

Έσοδα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

1.846,15

 

Σύνολο Έκτακτων κ Ανόργανων εσόδων (Β)

1.851,74

 

Γενικό Σύνολο (Α+Β)

762.871,88

 

 4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

             Το κόστος των παραχθέντων υπηρεσιών και των αναλωσίμων ειδών ανήλθε στο ποσό των 833.977,05 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 37.333,95   ανέρχονται στο ποσό των 796.643,10 .

            Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της ΤΕΔΚ ανήλθαν στο ποσό των 176.327,80 €, τα έξοδα δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 52.798,69 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 81,18

            Το συνολικό κόστος παραχθέντων υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, τίτλων πάγιας επένδυσης και χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των 1.063.184,72 .

           Στο παραπάνω ποσό και τα έκτακτα έξοδα ποσού 3,99 (λογαριασμός 81.00), τα συνολικά έξοδα της ΤΕΔΚ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 1.063.188,71 .        

 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

             Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2010 έχει ως εξής:

 

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

381.255,86

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών και εξωτερικών συνεργατών

130.336,50

62

Παροχές τρίτων

29.044,89

63

Φόροι - Τέλη

 

64

Διάφορα έξοδα

195.554,05

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

81,18

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

37.333,95

67

Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις και Δωρεές

270.000,00

 

Σύνολο Οργανικών εξόδων (A)

1.043.606,43

81.00

Έκτακτα έξοδα

3,99

 

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων (B)

3,99

25

Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών

18.172,38

26

Ανταλλακτικά

1.405,91

 

Σύνολο αναλώσεων (Γ)

19.578,29

 

Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ)

1.063.188,71

 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

              Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της ΤΕΔΚ της 31.12.2010 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 1.007.815,46 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 314.354,93 , από τις οποίες 37.333,95   αφορούν τις αποσβέσεις της χρήσεως 2010, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 693.460,53 .

 7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

             Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΤΕΔΚ ανέρχεται στο ποσό των 80.914,83 , ενώ το αντίστοιχο ύψος των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 €.

 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

             Αν απ’ το σύνολο των εισπράξεων (γραμμάτια και χρηματικό υπόλοιπο 2009) του 2010, ποσού 1.416.126,40 , αφαιρέσουμε τις συνολικές δαπάνες (εντάλματα) του 2010, ποσού 1.024.031,44 προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2010 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 392.094,96 .             Αν στο υπόλοιπο αυτό προσθέσουμε τις ανεξόφλητες επιταγές ποσού 56.319,93 €, ένα έμβασμα αιρετού που επιστράφηκε ποσού 300,01 , τις διαφορές τραπεζικών συναλλαγών ποσού 5,59 , τις μη αποδοθείσες κρατήσεις ποσού 20.774,97 και αφαιρέσουμε ένα ακυρωμένο ένταλμα ποσού 15.717,50 , τις διαφορές τραπεζικών συναλλαγών ποσού 3,99 καταλήγουμε στο ποσό των 453.773,97 που είναι τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα της ΤΕΔΚ έπειτα από καταμέτρηση του ταμείου και σύμφωνα με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της στις 31/12/2010.

 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 

                Το αρχικό κεφάλαιο έναρξης ανήλθε στο ποσό ύψους 1.369.796,16 €, το οποίο κατά την 31.12.2010 αυξήθηκε κατά 2.840,34 και ανήλθε σε 1.372.636,50 €.

            Παρατίθεται η σχετική εγγραφή μεταβολής του κεφαλαίου.

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

33.95.99.01

 

2.934,70

38.00.00.00

94,36

 

Συνολική Μεταβολή Κεφαλαίου

 

2.840,34

 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

             Όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η πορεία  των οικονομικών μεγεθών ήταν μέσα στα προβλεπόμενα και συγκεκριμένα όρια που μπορεί να κινηθεί η ΤΕΔΚ. Ενόψει της διάλυσης της ΤΕΔΚ σύμφωνα με το ν.3852/2010 στα ταμεία της ΤΕΔΚ εμφανίζεται διαθέσιμο πλεόνασμα ύψους 453.773,97€ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 80.914,83€ κι επομένως καθαρό διαθέσιμο 372.859 €.  

 Συντάχθηκε στις  21- 02 - 2011 και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ:

 

 

 

Επικοινωνία με την ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία με τους Δήμους του Νομού
Θεσσαλονίκης
Χρήσιμες Συνδέσεις

active³ 4.7 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης